Dane osobowe

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Blufare Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, 00-511, ul. Nowogrodzka 31, (dalej: Fidea).
 2. Z Fidea możecie Państwo skontaktować się:
  • listownie na adres: ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
  • przez e-mail: rodo@fideatrade.com,
  • telefonicznie: .

Współadministrator danych osobowych

 1. W procesie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą uczestniczyć lub uczestniczą również podmioty powiązane z Fidea. Wspólne przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celach, które zostały określone poniżej. Podmioty powiązane występują w roli Współadministratorów danych. Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie odpowiednich uzgodnień, które określają zasady realizacji wspólnych celów przetwarzania oraz zasady współdziałania, jakie zapewniają możliwość skutecznej realizacji Państwa praw oraz ochrony Państwa interesów.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące Współadministratorów mogą Państwo uzyskać od Fidea.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w przypadku kontaktu za pomocą dostępnych formularzy w serwisie internetowym Fidea lub w przypadku wysłania zapytania na ogólny email kontaktowy Fidea.

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania przesłane przez Państwa do Fidea pocztą elektroniczną oraz za pomocą formularzy dostępnych w serwisie interetowym Fidea. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są prawnie uzasadnione interesy Fidea oraz podmiotów powiązanych.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Fidea podmiotom współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności podmiotom realizującym usługi pocztowe i kurierskie.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

Państwa prawa

 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w stosunku do tych danych przysługuje Państwu następujace prawa:
  • dostęp do treści,
  • sprostowanie,
  • usunięcie,
  • ograniczenie przetwarzania,
  • przenoszenie,
  • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach, kiedy Fidea lub Współadministrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: rodo@fideatrade.com lub na adres siedziby Fidea z dopiskiem “Ochrona danych osobowych”,
  • przenoszenie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, np. w celu przesłania innemu administratorowi. Możecie Państwo żądać przesłania danych do innego administratora, jednakże będzie to wykonane tylko, jeśli będzie technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub umowy,
 2. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Państwa wiadomość/zapytanie. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość/zgłoszenie oraz rozpatrzenie ewentualnej skargi lub reklamacji.

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w ramach współpracy biznesowej.

Poniżej Blufare Sp. z o.o. Sp. K. przekazuje Państwu informacje związane z zasadami przetwarzania danych osobowych w relacjach biznesowych, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

Cele i podstawy przetwarzania

 1. Fidea przetwarza Państwa dane osobowe w celach oraz na podstawie następujących przepisów:
  • w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz reprezentantów lub pełnomocników spółek prawa handlowego oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w innych formach prawnych – w celu podjęcia działań związanych z zawarciem i wykonaniem odpowiedniej umowy gospodarczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fidea, w szczególności obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa „AML”), obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, obowiązków związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom i nieprawidłowościom związanych z przepisami antykorupcyjnymi, a także zapobiegania nadużyciom i konfliktom interesów w procesach biznesowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fidea w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z wysokimi standardami etycznymi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fidea w zakresie nawiązywania lub utrzymywania relacji biznesowych, w tym prowadzenia odpowiedniej korespondencji lub kontaktów telefonicznych,
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fidea w zakresie prowadzenia wewnętrznych analiz biznesowych związanych z obsługą klientów, warunkami bieżącej współpracy biznesowej lub możliwością jej rozwoju (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Fidea oraz podmiotów powiązanych, w zakresie, który wynika z treści udzielonych zgód na komunikację (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), g) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów w postaci ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Fidea oraz pozostałe podmioty powiązane występujące w roli Współadministratorów przetwarzają Państwa dane osobowe w celach i na podstawie następujących przepisów:
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fidea oraz podmiotów powiązanych wynikających z wewnętrznych porozumień w zakresie obsługi klientów, w tym w celu zapewnienia obsługi klientów przez odpowiedni podmiot odpowiedzialny za określony segment lub grupę przedsiębiorców (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fidea oraz podmiotów powiązanych w zakresie prowadzenia wewnętrznych analiz biznesowych związanych z obsługą klientów, warunkami bieżącej współpracy biznesowej oraz możliwością jej rozwoju (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Fidea oraz podmiotów powiązanych, w zakresie, który wynika z treści udzielonych zgód na komunikację (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fidea oraz podmiotów powiązanych związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe podlegają przetwarzaniu przez okres obowiązywania umowy gospodarczej oraz okres zastrzeżony przepisami prawa, nie krócej jednak niż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, dane osobowe podlegają przetwarzaniu do czasu jej wycofania.

Prawa

 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w stosunku do tych danych przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do treści,
  • sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach, kiedy Fidea lub Współadministrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
 2. Mogą Państwo również wycofać udzieloną zgodę na komunikację marketingową. Wycofanie zgody jest możliwe w trakcie kontaktu telefonicznego z przedstawicielami biura sprzedaży Fidea prowadzącego komunikację marketingową. Wycofanie zgody jest również możliwe w drodze przesłania wiadomości e-mail na adres biura sprzedaży Fidea. Aktualne dane kontaktowe znajdą Państwo w serwisie internetowym oraz w treści formularzy kontaktowych wykorzystywanych do pozyskiwania zgód na komunikację marketingową.
 3. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt z Fidea zgodnie z danymi kontaktowymi określonymi powyżej. Podane dane kontaktowe umożliwiają również bezpośrednią realizację praw wynikających z obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych w zakresie operacji przetwarzania realizowanych wspólnie przez Fidea oraz każdego ze Współadministratorów.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.