Regulamin

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami”) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem fideatrade.com (zwanego dalej: „Serwisem”). Właścicielem serwisu jest Blufare Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000818674 (zwana dalej „Fidea”). Regulamin określa zasady użytkowania Serwisu. Fidea prowadzi, m.in. za pośrednictwem Serwisu, swoją działalność polegającą w szczególności na umożliwieniu Użytkownikom dostępu do informacji na temat Fidea oraz kontaktu z Fidea. Fidea zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje stanowią przedmiot praw wyłącznych Fidea lub podmiotów z nią współpracujących.

Zasady Dostępu do Serwisu

Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia minimalnych wymagań technicznych, takich jak m.in. zastosowanie przeglądarki internetowej oraz posiadanie aktywnego łącza internetowego.

Fidea nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalności. Dostęp ten nie jest uzależniony od rejestracji w Serwisie.

Dostęp do zastrzeżonej części Serwisu przeznaczony jest dla podmiotów współpracujących z Fidea i wymaga rejestracji w Serwisie.

Zasady korzystania z serwisu

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Fidea.

Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla Fidea i innych Użytkowników oraz z poszanowaniem dóbr osobistych i wszelkich przysługującym im praw.

W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza powyższe postanowienia Fidea ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

Odpowiedzialność Fidea

Fidea prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Fidea nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

Fidea nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich, szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Fidea lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Fidea nie była w stanie zapobiec. Fidea nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

Fidea nie ponosi odpowiedzialności za dokładność oraz kompletność informacji zamieszczonych na stronach Serwisu.  Ryzyko związane z wykorzystaniem treści Serwisu ponosi Użytkownik. Fidea nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z Serwisu.

Postanowienia końcowe

Wszelkie prawa do zawartości Serwisu są zastrzeżone. Żadna część Serwisu nie może być wykorzystywana, modyfikowana, linkowana bez uprzedniej zgody Fidea. Wykorzystanie w celach komercyjnych wymaga zgody Fidea. 

Fidea zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich w Serwisie.

Kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są przez inne dokumenty (Polityka prywatności, Dane Osobowe), których aktualne treści sa dostępne dla Użytkowników Serwisu.